CZYNNOŚCI NOTARIALNEKANCELARIA NOTARIALNA
W TUSZYNIE

CZYNNOŚCI NOTARIALNE

Czynności notarialne dokonywane są w siedzibie Kancelarii notarialnej. Jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności, czynność notarialna może być dokonana także w innym miejscu.
Notariusz dokonuje następujących czynności:

 • Sporządza akty notarialne

 • Sporządza akty poświadczenia dziedziczenia

 • Sporządza poświadczenia

 • Spisuje protokoły

 • Sporządza protesty weksli i czeków

 • Przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze, papiery wartościowe

 • Sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów

 • Sporządza projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów

 • Dokonuje innych czynności wynikających z odrębnych przepisów


DOKUMENTY

Dokumenty niezbędne do sporządzenia czynności notarialnej należy złożyć w Kancelarii odpowiednio wcześniej, przed umówionym terminem czynności, w celu ich weryfikacji. Na etapie przygotowywania projektu aktu, wystarczy dostarczyć do Kancelarii osobiście lub drogą mailową kopie dokumentów. Najpóźniej w dniu aktu należy przedłożyć oryginały dokumentów.

ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ
ZBYCIE LOKALU STANOWIĄCEGO ODRĘBNY PRZEDMIOT WŁASNOŚCI:
ZBYCIE SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU
AKT POŚWIADCZENIA DZIEDZICZENIA
OŚWIADCZENIE O PRZYJĘCIU LUB ODRZUCENIU SPADKU
TESTAMENT
PEŁNOMOCNICTWO
OŚWIADCZENIE O PODDANIU SIĘ EGZEKUCJI
USTANOWIENIE HIPOTEKI LUB SŁUŻEBNOŚCI
Zbycie nieruchomości gruntowej
 • dowód tożsamości (ważny dowód osobisty lub paszport), dane osobowe stron czynności (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, PESEL, adres zamieszkania)
 • dodatkowo w przypadku firm – numer KRS, REGON, NIP, umowa spółki, ewentualnie uchwały obejmujące zgodę na dokonanie czynności objętej aktem, jeżeli ustawa/umowa spółki ją przewiduje
 • numer księgi wieczystej
 • wypis z rejestru gruntów, a w razie zmiany powierzchni nieruchomości lub braku księgi wieczystej wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej
 • wypis z kartoteki budynków, jeżeli nieruchomość jest zabudowana
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub zaświadczenie o jego braku
 • decyzja o warunkach zabudowy, o ile była wydana
 • zaświadczenie dotyczące objęcia/nie objęcia nieruchomości planem rewitalizacji
 • zaświadczenie dotyczące objęcia/nie objęcia nieruchomości uproszczonym planem urządzenia lasu
 • podstawa nabycia nieruchomości (np. wypis aktu notarialnego, prawomocne postanowienie sądu)
 • zaświadczenie wydane przez naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że nabycie spadku było zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia (jeżeli nabycie przez obecnego właściciela nastąpiło w drodze dziedziczenia lub zasiedzenia ALBO jeżeli nabycie przez obecnego właściciela nastąpiło w drodze umów: darowizny, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, przeniesienia w wykonaniu zapisu, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego, polecenia darczyńcy, zasiedzenia, zachowku – dokonanych po 1 stycznia 2007 roku)
 • zaświadczenie o braku osób zameldowanych, jeżeli nieruchomość jest zabudowana
 • umowa kredytowa oraz oświadczenie banku do ustanowienia hipoteki, jeżeli nieruchomość nabywana jest ze środków pochodzących z kredytu bankowego
 • cena sprzedaży/wartość rynkowa nieruchomości
 • numer konta bankowego w przypadku płatności ceny sprzedaży przelewem
 • wypis aktu notarialnego pełnomocnictwa, jeżeli którakolwiek ze stron ma być reprezentowana przez pełnomocnika
 • W PRZYPADKU ZBYCIA DZIAŁKI POWSTAŁEJ Z PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI ostateczna decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości ORAZ wypis z rejestru gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej dla wszystkich działek powstałych po podziale (chyba że podział został już ujawniony w księdze wieczystej)
Zbycie lokalu stanowiącego odrębny przedmiot własności
 • dowód tożsamości (ważny dowód osobisty lub paszport), dane osobowe stron czynności (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, PESEL, adres zamieszkania)
 • dodatkowo w przypadku firm – numer KRS, REGON, NIP, umowa spółki, ewentualnie uchwały obejmujące zgodę na dokonanie czynności objętej aktem, jeżeli ustawa/umowa spółki ją przewiduje
 • numer księgi wieczystej
 • wypis z rejestru gruntów i rejestru lokali
 • zaświadczenie dotyczące objęcia/nie objęcia nieruchomości planem rewitalizacji
 • podstawa nabycia nieruchomości (np. wypis aktu notarialnego, prawomocne postanowienie sądu)
 • zaświadczenie wydane przez naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że nabycie spadku było zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia (jeżeli nabycie przez obecnego właściciela nastąpiło w drodze dziedziczenia lub zasiedzenia ALBO jeżeli nabycie przez obecnego właściciela nastąpiło w drodze umów: darowizny, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, przeniesienia w wykonaniu zapisu, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego, polecenia darczyńcy, zasiedzenia, zachowku – dokonanych po 1 stycznia 2007 roku)
 • zaświadczenie o braku osób zameldowanych w lokalu
 • umowa kredytowa oraz oświadczenie banku do ustanowienia hipoteki, jeżeli nieruchomość nabywana jest ze środków pochodzących z kredytu bankowego
 • cena sprzedaży/wartość rynkowa lokalu
 • numer konta bankowego w przypadku płatności ceny sprzedaży przelewem
 • wypis aktu notarialnego pełnomocnictwa, jeżeli którakolwiek ze stron ma być reprezentowana przez pełnomocnika
 • zaświadczenie o braku zaległości z tytułu opłat eksploatacyjnych (na żądanie stron)
Zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
 • dowód tożsamości (ważny dowód osobisty lub paszport), dane osobowe stron czynności (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, PESEL, adres zamieszkania)
 • dodatkowo w przypadku firm – numer KRS, REGON, NIP, umowa spółki, ewentualnie uchwały obejmujące zgodę na dokonanie czynności objętej aktem, jeżeli ustawa/umowa spółki ją przewiduje
 • numer księgi wieczystej, jeśli została założona
 • zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej o przysługującym prawie do lokalu,
 • zaświadczenie o braku zaległości z tytułu opłat eksploatacyjnych
 • podstawa nabycia nieruchomości (np. decyzja przydziałowa, umowa o przekształcenie prawa, wypis aktu notarialnego, prawomocne postanowienie sądu)
 • zaświadczenie wydane przez naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że nabycie spadku było zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia (jeżeli nabycie przez obecnego właściciela nastąpiło w drodze dziedziczenia lub zasiedzenia ALBO jeżeli nabycie przez obecnego właściciela nastąpiło w drodze umów: darowizny, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, przeniesienia w wykonaniu zapisu, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego, polecenia darczyńcy, zasiedzenia, zachowku – dokonanych po 1 stycznia 2007 roku)
 • zaświadczenie o braku osób zameldowanych w lokalu
 • umowa kredytowa oraz oświadczenie banku do ustanowienia hipoteki, jeżeli nieruchomość nabywana jest ze środków pochodzących z kredytu bankowego
 • cena sprzedaży/ wartość rynkowa lokalu
 • numer konta bankowego w przypadku płatności ceny sprzedaży przelewem
 • wypis aktu notarialnego pełnomocnictwa, jeżeli którakolwiek ze stron ma być reprezentowana przez pełnomocnika
 • zaświadczenie o braku zaległości z tytułu opłat eksploatacyjnych (na żądanie stron)
Akt poświadczenia dziedziczenia

(dla spadków otwartych po 1 lipca 1984 r.)

 • dowód tożsamości (ważny dowód osobisty lub paszport), dane osobowe stron czynności (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, PESEL, adres zamieszkania)
 • odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy
 • numer PESEL spadkodawcy
 • odpisy skrócone aktów stanu cywilnego spadkobierców: akty urodzenia lub akty małżeństwa (w przypadku kobiet, które zmieniły nazwisko) lub akty zgonu osób, które nie dożyły otwarcia spadku lub zmarły po jego otwarciu
 • wszystkie testamenty spadkodawcy, także te odwołane
 • numery ksiąg wieczystych prowadzonych dla nieruchomości lub spółdzielczych własnościowych praw do lokali
Oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku
 • dowód tożsamości (ważny dowód osobisty lub paszport), dane osobowe składającego oświadczenie (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, PESEL, adres zamieszkania)
 • odpis skrócony aktu zgonu
 • dane pozostałych spadkobierców
Testament
 • dowód tożsamości (ważny dowód osobisty lub paszport), dane osobowe testatora (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, PESEL, adres zamieszkania)
 • dane spadkobiercy (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL)
 • w przypadku testamentu z zapisem windykacyjnym – szczegółowe informacje lub dokumenty dotyczące przedmiotu zapisu
Pełnomocnictwo
 • dowód tożsamości (ważny dowód osobisty lub paszport), dane osobowe mocodawcy – udzielającego pełnomocnictwa (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, PESEL, adres zamieszkania)
 • dane osobowe pełnomocnika (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL)
 • zakres pełnomocnictwa i dokumenty dotyczące przedmiotu pełnomocnictwa
Oświadczenie o poddaniu się egzekucji
 • dowód tożsamości (ważny dowód osobisty lub paszport), dane osobowe osoby poddającej się egzekucji (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, PESEL, adres zamieszkania)
 • umowa, z której wynika obowiązek poddanie się egzekucji
Ustanowienie hipoteki lub służebności
 • dowód tożsamości (ważny dowód osobisty lub paszport), dane osobowe stron czynności (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, PESEL, adres zamieszkania)
 • dodatkowo w przypadku firm – numer KRS, REGON, NIP, umowa spółki, ewentualnie uchwały obejmujące zgodę na dokonanie czynności objętej aktem, jeżeli ustawa/umowa spółki ją przewiduje
 • numer księgi wieczystej
 • podstawa nabycia nieruchomości (np. wypis aktu notarialnego, prawomocne postanowienie sądu)
 • zaświadczenie wydane przez naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że nabycie spadku było zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia (jeżeli nabycie przez obecnego właściciela nastąpiło w drodze dziedziczenia lub zasiedzenia ALBO jeżeli nabycie przez obecnego właściciela nastąpiło w drodze umów: darowizny, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, przeniesienia w wykonaniu zapisu, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego, polecenia darczyńcy, zasiedzenia, zachowku – dokonanych po 1 stycznia 2007 roku)
 • wypis aktu notarialnego pełnomocnictwa, jeżeli którakolwiek ze stron ma być reprezentowana przez pełnomocnika

ZADAJ PYTANIEZADZWOŃ - ODPOWIEMY NA WSZYSTKIE PYTANIA

OPŁATYKANCELARIA NOTARIALNA

Za dokonanie czynności notarialnych notariuszowi przysługuje wynagrodzenie na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Taksa notarialna opodatkowana jest 23% podatkiem VAT.

Notariusz jest płatnikiem podatku od czynności cywilnoprawnych dokonywanych w formie aktu notarialnego oraz płatnikiem podatku od spadków i darowizn od darowizny dokonanej w formie aktu notarialnego:
– darowizny,
– umowy nieodpłatnego zniesienia współwłasności lub ugody w tym przedmiocie,
– umowy nieodpłatnego ustanowienia służebności,
– umowy nieodpłatnego ustanowienia użytkowania.

W związku z dokonanymi czynnościami notarialnymi notariusz pobiera także opłatę sądową od wniosków o wpis do księgi wieczystej zamieszczanych w aktach notarialnych.

W celu wyliczenia kosztów czynności notarialnych, prosimy o kontakt osobisty w siedzibie Kancelarii, telefoniczny lub mailowy.

KATARZYNA KAŁUŻA-HAJNKancelaria notarialna zlokalizowana
jest vis a vis Urzędu Miasta.

Na tyłach budynku mieści się ogólnodostępny parking.